“Herstel van biodiversiteit in landbouwgebieden”

Raymond Klaassen, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels

Landbouwgebieden kennen van origine een zeer hoge biodiversiteit door variatie in habitats en dynamiek van het systeem. Echter, de biodiversiteit in landbouwgebieden staat sterk onder druk door de intensivering van de landbouw. Met het verlies aan biodiversiteit verliezen we ook de diensten die een ecosysteem aan de landbouw levert, zoals natuurlijke plaagbestrijding, effectieve afbraak van organisch materiaal en bestuiving. Verlies van deze ecosysteemdiensten werkt verdere intensivering in de hand. Om biodiversiteitsafnames te duiden, en te begrijpen waarom huidige inspanningen om akkernatuur te herstellen (het agrarisch natuurbeheer) onvoldoende zijn, moeten we de ontwikkelingen in de landbouw nader beschouwen. Intensivering van de landbouw heeft langs meerdere assen plaatsgevonden, zoals schaalvergroting en verlies aan semi-natuurlijke habitats, vernauwing van het bouwplan, en intensivering van teeltwijzen. Het huidige agrarisch natuurbeheer biedt slechts een oplossing voor een deel van de problemen. Andere soorten maatregelen zijn nodig om daarwerkelijk tot biodiversiteitsherstel te komen. Natuurinclusieve landbouw is een perspectief dat wel de range aan noodzakelijke oplossingen biedt, en daardoor daadwerkelijk biodiversiteitsherstel en herstel van ecosysteemdiensten kan realiseren. Hiervoor is wel een transitie in de gehele agro-food keten, inclusief winkelketens, noodzakelijk. Dit maakt biodiversiteitsherstel een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen.

Hier de download van de slides van de lezing:   NIL – Natuurwetenschappelijk Genootschap Assen Jan 2020 sm

Nawoord:

Deze lezing was de eerste nieuwe stijl en bijzonder vanwege de hoge opkomst van 155 bezoekers en de nogal levende discussie tussen enkele agrariërs en de milieu beschermers.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.